SmartCheck

Η αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κρύβει ευκαιρίες αλλά και παγίδες, τις οποίες θα πρέπει να αποφύγεις αν δεν θέλεις να βρεθείς μπροστά σε εξαιρετικά δυσάρεστες εκπλήξεις.

Το κόστος που θα επιβαρυνθείς για τον έλεγχο θα σε γλυτώσει από περιττά έξοδα στο μέλλον, θα γνωρίζεις τι όχημα θα αγοράσεις και σίγουρα θα κάνεις τη σωστή επιλογή.

Έλεγξε έξυπνα και αγόρασε σωστά το επόμενο σου αυτοκίνητο.

Ακολούθησέ μας

Αποποίηση ευθύνης

Γενικά

 

 • Το αποτέλεσμα της τεχνικής αναφοράς/εκτίμησης του προαγοραστικού ελέγχου υπέχει καθαρά και μόνο πληροφοριακό και ενημερωτικό ρόλο για την κατάσταση του αυτοκινήτου, αποκλειστικά τη στιγμή του ελέγχου και μόνο.
 • Η Smart Check δεν έχει καμία νόμιμη υποχρέωση να γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του εκάστοτε προαγοραστικού ελέγχου και της τεχνικής αναφοράς που συντάσσει σε αλλά πρόσωπα εκτός από τον εντολέα της υπηρεσίας. Έχει όμως το δικαίωμα να διαθέσει σχετικές πληροφορίες ή αντίτυπα της αναφοράς αυτής προς τρίτους.
 • Η τεχνική αναφορά προαγοραστικού ελέγχου του οχήματος που συντάσσει η Smart Check αποτελεί μια επίσημη συμφωνία με τον εκάστοτε εντολέα που την αιτήθηκε (πχ μελλοντικός αγοραστής, νόμιμος εκπρόσωπος ή ιδιοκτήτης του οχήματος).
 • Όταν ο εντολέας που αιτείται τεχνική αναφορά δεν είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του οχήματος που θα ελεγχθεί, υποχρεούται να το δηλώσει στη σχετική φόρμα. Επιπρόσθετα, ο εντολέας οφείλει να δηλώσει ρητά ότι ο έλεγχος διενεργείται με τη συναίνεση και τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του οχήματος προς έλεγχο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα υπογράφει σχετικό έγγραφο, δίνοντας την άδεια στη Smart Check να παράσχει προς τον εντολέα της (και πιθανό αντισυμβαλλόμενο του ιδιοκτήτη στην πώληση του οχήματός του) την τεχνική αναφορά, με όλα τα πιθανά ευρήματα, απαλλάσσοντάς την έτσι από κάθε νόμιμη ευθύνη. H Smart Check δεν υποχρεούται να ελέγξει την ακρίβεια και γνησιότητα των στοιχείων που θα δηλώσει ο εντολέας. Κατ’ επέκταση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ψευδή στοιχεία τυχόν προκύψουν από την ανακρίβεια ή μη γνησιότητα της δήλωσης ή της εξουσιοδότησης.
 • Η αναφορά του προαγοραστικού τεχνικού ελέγχου αφορά αποκλειστικά και μόνο την κατάσταση του εξεταζόμενου οχήματος κατά την ημέρα και ώρα του ελέγχου. Η Smart Check δεν ευθύνεται για τον μη εντοπισμό προβλημάτων που δεν είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενα κατά τη στιγμή του ελέγχου, ελαττώματα αποκρυπτόμενα με ενδεχόμενο δόλο και ό,τι δεν μπορεί να ελεγχθεί χωρίς αποσυναρμολόγηση.

  Η αξιολόγηση των συγκεκριμένων τμημάτων που δεν είναι απολύτως εμφανή, γίνεται κατά προσέγγιση.
  Βάσει της συμπεριφοράς του αυτοκινήτου στον δρόμο (Τest Drive) ελέγχεται η αποτελεσματική λειτουργία τους και οι τυχόν θόρυβοι που μπορεί να προκύψουν. Επίσης, η Smart Check δεν ευθύνεται για την επιδείνωση της κατάστασης εσωτερικών τμημάτων του οχήματος, μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων τα οποία δεν είναι εφικτό να διαγνωστούν ή και να προβλεφθούν, ή για τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν μετά το πέρας του ελέγχου. Επισημαίνεται πως η αναφορά δεν αποτελεί εγγύηση ότι τα μέρη του αυτοκινήτου που ελέγχθηκαν θα συνεχίσουν να λειτουργούν βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και μετά το τέλος του ελέγχου.
 • Η Smart Check διευκρινίζει ότι δεν φέρει καμίας φύσεως ευθύνη για τη γνησιότητα και νομιμότητα οποιουδήποτε εγγράφου (άδεια κυκλοφορίας, δελτίο ΚΤΕΟ, βιβλίο service, κ.ο.κ), όπως επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και λοιπών ενδείξεων του οχήματος. Ως εκ τούτου, ο αγοραστής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον νομικό έλεγχο των εγγράφων προτού προβεί στην αγορά του οχήματος.

 

Διευκρινίσεις

 

 • Διευκρινίζεται ότι η προαγοραστική τεχνική αναφορά της Smart Check σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί από οποιονδήποτε ως εγγύηση για την κατάσταση του εξεταζομένου οχήματος. Καμία τεχνική αναφορά δεν υποκαθιστά και δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου έναντι των υποχρεώσεών του ως προς τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς του ελληνικού κράτους (ΚΤΕΟ & ΙΚΤΕΟ).

  Ο προαγοραστικός έλεγχος έχει χρονικό περιορισμό και πραγματοποιείται με συγκεκριμένη μεθοδολογία από τη Smart Check.
  Ο έλεγχος πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ειδικού φορητού εξοπλισμού, τον όποιο αναβαθμίζει και διακριβώνει ανά τακτά διαστήματα. Δεν γίνεται καμία αποσυναρμολόγηση σε κανένα τμήμα του οχήματος. Στον προαγοραστικό έλεγχο περιλαμβάνονται οπτικοί έλεγχοι, λειτουργικές δοκιμές, διάγνωση μέσω εγκεφάλου και δοκιμή οδήγησης που πραγματοποιείται σε συνθήκες δρόμου. Η αναφορά ή μη αναφορά προβλημάτων από τον οπτικό έλεγχο και τη δοκιμή του αυτοκινήτου σε συνθήκες δρόμου που περιλαμβάνονται στην τεχνική αναφορά, στηρίζονται στην εμπειρία και γνώση του τεχνικού που επιθεωρεί το όχημα και ως εκ τούτου δεν πιστοποιούν την ύπαρξη ή μη προβλημάτων που μπορούν να διαπιστωθούν με τους τρόπους του ελέγχου κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του.

 

Κοστολόγηση

 

 • Η Smart check και οι τεχνικοί της δεν προβαίνουν σε κανενός είδους εκτίμηση και κοστολόγηση επισκευής, αντικαταστάσεων και τιμών ανταλλακτικών, αναλώσιμων ή υπηρεσίες service κτλ.
 • Για την κοστολόγηση εργασιών, επισκευών ή ανταλλακτικών που πιθανόν χρειάζεται το εξεταζόμενο όχημα, φέρει ακέραια την ευθύνη ο εντολέας και οφείλει να αξιολογήσει και να ερευνήσει προκειμένου να αποφασίσει για την αγορά ή όχι του ελεγχόμενου οχήματος.
 • Επίσης, η Smart check και οι τεχνικοί της δεν μεσολαβούν στην πιθανή αγοραπωλησία του ελεγχόμενου οχήματος, δεν προβαίνουν σε κανενός είδους εκτίμηση της αξίας του, ούτε εκφέρουν άποψη ή γνώμη. Επομένως, ο εντολέας φέρει ακέραια την ευθύνη για την αγορά ή τη μη αγορά του εξεταζόμενου οχήματος.
 • Τονίζεται δε ότι η τεχνική αναφορά της Smart check έχει αποκλειστικά και μόνο πληροφοριακό ρόλο για την τρέχουσα κατάσταση του εξεταζόμενου οχήματος προς την οποιαδήποτε απόφαση του ενδιαφερόμενου αγοραστή.

 

Ζημιές κατά τον έλεγχο

 

 • Η Smart check είναι υπεύθυνη για την αποκατάστασης των ζημιών του οχήματος που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του TEST DRIVE και κατά την άνοδο του οχήματος στις ράμπες ανύψωσης, με αποδεδειγμένη ευθύνη και μόνο του τεχνικού που πραγματοποιεί την επιθεώρηση του οχήματος. Η εκτίμηση γίνεται από πραγματογνώμονα ασφαλιστικής εταιρείας για να προσδιοριστεί η ύπαρξη και το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν.
 • Η Smart check δεν προβαίνει σε έλεγχο TEST DRIVE του οχήματος εφόσον αυτό δεν κυκλοφορεί νόμιμα ή εφόσον δεν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποζημίωσης για ζημιές έναντι τρίτων. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι ισχύει με βάση το νομικό πλαίσιο για την αστική ευθύνη ασφάλισης του οχήματος.
 • Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την παροχή της παρούσας υπηρεσίας ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

 

Έλεγχος

 

 • Ο έλεγχος πατώματος και κάτω τμημάτων δεν πραγματοποιείται εφόσον το όχημα δεν έχει την ικανή απόσταση από το έδαφος, ώστε να μπορεί να ανέβει στις ράμπες, ή δεν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος κάτοχος του οχήματος.
 • Σε μερικές περιπτώσεις, παρά τη χρήση των ραμπών ανύψωσης, μπορεί να μην είναι εφικτός ο οπτικός έλεγχος λόγω των πλαστικών προστατευτικών καλυμμάτων (ανάλογα με το μοντέλο και τον κατασκευαστή του εξεταζόμενου οχήματος) σε μέρη όπως το σύστημα μετάδοσης κίνησης, κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, συνεμπλόκ ψαλιδιών κτλ.
 • Έλεγχος δεν πραγματοποιείται σε μέρη του οχήματος που έχουν τοποθετηθεί εκ των υστέρων και δεν ανήκουν στον εργοστασιακό εξοπλισμό, όπως συστήματα υγραεριοκίνησης (LPG), φυσικού αερίου (CNG), μηχανικές, ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές μετατροπές κ.α.
 • Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει ελέγχους σε υβριδικά συστήματα ούτε και στους συσσωρευτές τους (μπαταρίες).
 • Η Smart Check επιφυλάσσεται για τα αποτελέσματα βαφής σε πλαστικά μέρη, διότι οι ψηφιακοί μετρητές πάχους χρώματος που χρησιμοποιεί, μπορούν να μετρήσουν μόνο σιδηρούχα και αλουμινένια υλικά. Επομένως, ο έλεγχος των πλαστικών τμημάτων του οχήματος πραγματοποιείται μόνο με οπτικό τρόπο.
 • Η δοκιμή οδήγησης (test drive) δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, αν κρίνει ο τεχνικός πως το όχημα δεν πληροί τις προδιαγραφές τεχνικής επάρκειας για οδήγηση σε δημόσιο δρόμο ή στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει η έγκριση ή εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ή δεν φέρει κατά τον έλεγχο όλα τα νόμιμα έγγραφα και παραστατικά που συνοδεύουν κάθε όχημα (κρατικές πινακίδες, πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας, δελτίο ΚΤΕΟ και ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ κτλ.).
 • Τα παραπάνω δεν απαλλάσσουν τον εντολέα του ελέγχου από την οφειλή ή μέρος της οφειλής, δεδομένου ότι οι υπόλοιποι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν.
 • Το όχημα κατά την επιθεώρηση πρέπει να είναι καθαρό, εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Σε περίπτωση όπου, για λόγους ανωτέρας βίας π.χ. καιρικές συνθήκες, το όχημα δεν παρουσιαστεί καθαρό, αυτό θα καταγραφεί στην τεχνική αναφορά. Μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς μετρήσεις και αποτελέσματα για την κατάσταση κάποιων σημείων. Ο πελάτης σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποδεχθεί τις ανακριβείς μετρήσεις λόγω δικής του υπαιτιότητας και να παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα επιστροφής μερικώς ή ολικώς της αμοιβής του ελέγχου.

 

Εξοπλισμός

 

 • Όλες οι υπηρεσίες επιθεώρησης πραγματοποιούνται με πιστοποιημένες συσκευές με έγκριση CE, όπως μετρητές πάχους χρώματος, μετρητές βάθους πέλματος ελαστικών, μετρητές συσσωρευτών και διαγνωστικός εξοπλισμός. Η Smart Check και οι τεχνικοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ανακριβή αποτελέσματα που μπορεί να καταγράψουν οι συσκευές λόγω κάποιου λογισμικού προβλήματος, εκτός εάν γίνεται από λανθασμένη χρήση του τεχνικού.
 • Η Smart Check δεν αναγνωρίζει καμία προφορική ενημέρωση, αναφορά ή παρατήρηση οποιουδήποτε φέρεται να έχει διενεργήσει τον έλεγχο του οχήματος, παρά μόνο τη γραπτή τεχνική αναφορά που συνοδεύει κάθε έλεγχο που πραγματοποιεί.

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας:

(+30) 699.81.63.930

ή κλείστε την τεχνική σας αναφορά πατώντας το σύνδεσμο που ακολουθεί.
0
  0
  Τα ραντεβού σας
  Δεν υπάρχει κάποιο ραντεβού στο καλάθιΚλείστε ραντεβού